BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Offshore – vi Establish a B.C. offshore school – vi Quality assurance – vi

Bảo đảm phẩm chất

Hero Image
  • Sở hữu chủ/người hoạt động trường học hải ngoại của B.C. phải có giấy phép của chính quyền từ Bộ Giáo Dục và Giữ Trẻ B.C. (Bộ) lẫn các giới chức chính quyền địa phương để thành lập và hoạt động một trường học hải ngoại của B.C.
  • Sở hữu chủ/người hoạt động trường học hải ngoại của B.C. phải ký một thỏa thuận chứng nhận hằng năm với Bộ. Những trường nào không hội đủ các điều kiện chứng nhận có thể bị mất tư cách này.
  • Mỗi trường học hải ngoại của B.C. phải nộp phúc trình thường niên.
  • Mỗi trường học hải ngoại của B.C. phải trải qua một kỳ thanh tra thường niên của một toán thanh tra trường học hải ngoại của B.C. hội đủ điều kiện. Các Phúc Trình Thanh Ta được ấn hành trên website của Bộ.
  • Trừ một số trường hợp ngoại lệ, chỉ có các nhà giáo dục được chứng nhận của B.C. mới được giảng dạy tại các trường học hải ngoại của B.C.
  • Mỗi trường học hải ngoại của B.C. đều có một Đại Diện Trường Học Hải Ngoại làm người liên lạc giữa trường và Bộ. Những người liên lạc này trợ giúp người hoạt động để bảo đảm mỗi trường hội đủ tất cả các tiêu chuẩn và kỳ vọng của Bộ.