BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Offshore – vi BC’s Curriculum and assessment overview – vi Graduation program – vi

Chương trình tốt nghiệp

Hero Image

Muốn được cấp Chứng Chỉ Tốt Nghiệp (Bằng Tốt Nghiệp Dogwood), học sinh phải có ít nhất 80 tín chỉ học và hoàn tất Những Kỳ Thi Thẩm Định Tốt Nghiệp của Tỉnh Bang về khả năng biết số và biết chữ để tốt nghiệp. Trong số 80 tín chỉ này:

52 tín chỉ phải từ những môn sau:

  • Physical and Health Education 10 (4 tín chỉ).
  • Science 10 (4 tín chỉ), và một khóa Science 11 or 12 (4 tín chỉ).
  • Social Studies 10 (4 tín chỉ), và một khóa Social Studies 11 or 12 (4 tín chỉ).
  • Một khóa Math 10 (4 tín chỉ), và một khóa Math 11 or 12 (4 tín chỉ).
  • Một khóa Language Arts 10, 11, và một khóa 12 bắt buộc (4 tín chỉ ở mỗi cấp Lớp, tổng cộng 12 tín chỉ).
  • Một khóa Arts Education 10, 11, or 12 và/hoặc một khóa Applied Design, Skills, and Technologies 10, 11, or 12 (tổng cộng 4 tín chỉ).
  • Career-Life Education (4 tín chỉ), và Career-Life Connections (4 tín chỉ).

Ít nhất 28 tín chỉ phải là tín chỉ khóa nhiệm ý.

Ít nhất 16 tín chỉ phải ở cấp Lớp 12, gồm một khóa Language Arts 12 bắt buộc và khóa Career-Life Connections.

Ngoài ra, học sinh cũng phải hoàn tất ba kỳ thi Thẩm Định Tốt Nghiệp Tỉnh Bang:

Grade 10 Literacy Assessment;

• Grade 10 Numeracy Assessment; và

• Grade 12 Literacy Assessment. (Bắt đầu trong năm học 2021/22.)

Tìm hiểu đầy đủ chi tiết về các điều kiện của Chứng Chỉ Tốt Nghiệp của B.C.