BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Offshore – vi BC’s Curriculum and assessment overview – vi Assessment – vi

Thẩm định

Hero Image

Những Kỳ Thẩm Định Trong Lớp

Những kỳ thẩm định trong lớp là nguồn thông tin chính về thành quả học tập của học sinh. Những kỳ thẩm định liên tục trong lớp có thể thu thập dữ kiện ngay lập tức và cá nhân, giúp học sinh nhận định những lãnh vực tăng trưởng và ấn định các mục tiêu học tập mới.

Những Kỳ Thi Thẩm Định Tốt Nghiệp

Thẩm Định Khả Năng Nền Tảng B.C. (FSA) là kỳ thẩm định về khả năng đọc, viết và biết số cho Lớp 4 và Lớp 7. Vì FSA là một dấu hiệu quan trọng về thành quả trong tương lai, tất cả học sinh đều phải tham gia kỳ thi thẩm định này.

Là một phần trong các điều kiện tốt nghiệp, học sinh sẽ thi ba kỳ thẩm định tỉnh bang. Những kỳ thẩm định này chú trọng vào khả năng chứng tỏ và áp dụng khả năng thông thạo biết chữ và biết số.