BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Offshore – vi BC’s Curriculum and assessment overview – vi

Sơ lược về Chương Trình Học và thẩm định của BC

Hero Image

Công dân có học vấn

Chương Trình Học của BC giúp học sinh phát triển tiềm năng riêng của mình và để thu thập kiến thức, khả năng cũng như thái độ cần thiết để đóng góp vào một xã hội thịnh vượng và bền vững.

Tìm hiểu thêm

Chương Trình Học của B.C.

B.C. đi đầu trong việc phát triển chương trình học và thẩm định, và thuộc hàng đầu trong các kỳ thi toàn quốc và quốc tế.

Tìm hiểu thêm

Thẩm định

Tất cả học sinh đều được các nhà giáo dục B.C. thẩm định đầy đủ trong lớp chú trọng vào việc thẩm định trong lúc học.
Học sinh cũng tham gia những kỳ thi thẩm định tốt nghiệp của B.C., được dựa trên các tiêu chuẩn học tập để đánh giá thành quả của học sinh, Những Môn Thông Thạo cũng như khả năng biết chữ và biết số.

Tìm hiểu thêm

Chương trình tốt nghiệp

Chương Trình Tốt Nghiệp của B.C. bảo đảm học sinh tốt nghiệp trung học là công dân có học vấn, có kiến thức, những môn thông thạo và các khả năng cần thiết để chuyển tiếp thành công lên giáo dục cao hơn, huấn luyện và lực lượng lao động.

Tìm hiểu thêm

Giáo dục hậu trung học

B.C. và Canada có một số trường đại học và cao đẳng xếp hạng đầu trên thế giới. Học sinh chọn du học tại Canada vì nền giáo dục có phẩm chất cao, các cơ hội thu thập kinh nghiệm làm việc, khí hậu ôn hòa và môi trường an toàn, và đa dạng đa văn hóa.

Tìm hiểu thêm

Hero Image