BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Offshore – vi Students and parents – vi B.C. Graduation Program – vi

Chương trình tốt nghiệp

Hero Image

Chương Trình Tốt Nghiệp của B.C. (Lớp 10-12) cung cấp cơ hội cho học sinh thăm dò và khám phá các tiềm năng cho tương lai. Học sinh có thể dùng những năm này để học tập, khám phá, tăng trưởng, thăm dò những điều mới lạ và chọn những con đường phản ảnh sát nhất sở thích và ước mơ của mình.

Chương Trình Học của BC mở hơn 200 khóa học ở cấp Lớp 11 và 12. Việc này bảo đảm cho học sinh tốt nghiệp có các khả năng và kiến thức mà các viện giáo dục hậu trung học và hãng sở trong tương lai đang tìm kiếm. Chương trình học này đặt trọng tâm vào học sinh và vẫn chú trọng vào khả năng biết chữ và biết số, trong khi yểm trợ vấn đề học tập thâm sâu hơn qua những đường lối dựa vào ý niệm và những môn thông thạo.