BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Offshore – vi BC’s Curriculum and assessment overview – vi BC’s Curriculum – vi

Chương Trình Học của BC

Hero Image

Trọng tâm của chương trình học của BC là Những Môn Thông Thạo Nòng Cốt, học tập thiết yếu, cũng như nền tảng biết chữ và biết số. Tất cả ba đặc điểm này đều góp phần cho việc học tập thâm sâu hơn.

Những Môn Thông Thạo Nòng Cốt là căn bản của những môn thông thạo theo chương trình trong mọi lãnh vực học tập. Những môn này liên quan đến công dân có học vấn và vì thế là những gì chúng tôi xem trọng cho tất cả học sinh trong hệ thống này.

Chương trình học cho mỗi môn học gồm phần học tập thiết yếu cho học sinh. Chương trình này gồm nội dung chính, các ý niệm, khả năng và tư tưởng lớn nhằm phát huy khả năng suy nghĩ cao hơn cần thiết trong thế giới ngày nay.

Biết chữ là khả năng hiểu, phân tích phê bình, và thành lập những dạng truyền thông khác nhau để đạt được mục tiêu của một người. Số này gồm truyền thông bằng lời, viết, điện tử và đa phương tiện.

Biết số là khả năng hiểu và áp dụng các ý niệm toán học, tiến trình, và khả năng giải quyết vấn đề trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Biết chữ và biết số là nền tảng cho tất cả mọi sinh hoạt học tập. Tuy hai yếu tố này thường được gắn liền với việc học ngôn ngữ và toán, biết chữ và biết số được áp dụng trong tất cả những lãnh vực học tập trong Chương Trình Học của BC.

Tất cả mọi lãnh vực học tập đều dựa trên mô hình “Biết-Làm-Hiểu” để yểm trợ một đường lối học tập dựa trên ý niệm đặt trọng tâm vào khả năng thông thạo.

Ba yếu tố – Nội Dung (Biết), Những Môn Thông Thạo Theo Chương Trình Học (Làm), và Các Tư Tưởng Lớn (Hiểu) – đều cùng góp phần yểm trợ cho việc học tập thâm sâu hơn.

Chương Trình Học của BC kết hợp hai đặc điểm mà hầu hết các nhà giáo dục đều đồng ý là thiết yếu để phát huy cách học tập sâu rộng hơn, có thể áp dụng vào các lãnh vực khác dễ dàng hơn trong thế kỷ 21: một đường lối dựa trên ý niệm và chú trọng vào việc phát triển các khả năng thông thạo. Những các này bổ túc lẫn nhau vì trọng tâm đều là giúp học sinh tích cực tham gia học tập. Có thể học tập được sâu rộng hơn bằng cách “làm” hơn là chỉ thụ động nghe hoặc đọc. Tương tự như vậy, cả cách học tập dựa trên ý niệm lẫn việc phát triển các khả năng thông thạo đều cho học sinh làm những công việc thật để kết nối với thế giới thật.