BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Offshore – vi Students and parents – vi Resources – vi

Tài Nguyên Trợ Giúp

Hero Image

Bộ Giáo Dục và Giữ Trẻ B.C. (Bộ) muốn hợp tác với các tổ chức thành công có quá trình cung cấp dịch vụ giáo dục xuất sắc trong các môi trường quốc tế. B.C. muốn thăm dò các cơ hội trên khắp thế giới, nhất là ở những vùng Nam và Đông Nam Á, Châu Mỹ La Tinh và Trung Đông.

Bộ có một tiến trình nộp đơn nghiêm ngặt để bảo đảm các trường mới cung cấp chương trình giáo dục của B.C. thích hợp để thành công.