BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Offshore – vi Establish a B.C. offshore school – vi Application process – vi

Tiến trình nộp đơn

Hero Image

Bộ Giáo Dục và Giữ Trẻ B.C. (Bộ) muốn hợp tác với các tổ chức thành công có quá trình cung cấp dịch vụ giáo dục xuất sắc trong các môi trường quốc tế. B.C. muốn thăm dò các cơ hội trên khắp thế giới, nhất là ở những vùng Nam và Đông Nam Á, Châu Mỹ La Tinh và Trung Đông.

Bộ có một tiến trình nộp đơn nghiêm ngặt để bảo đảm các trường mới cung cấp chương trình giáo dục của B.C. thích hợp để thành công.

 • Liên lạc với nhân viên bộ để hỏi xin một mẫu Ngỏ Ý Muốn Tham Gia tại international.education@gov.bc.ca
 • Sau khi nhận được mẫu Ngỏ Ý Muốn Tham Gia của quý vị, Bộ Giáo Dục và Giữ Trẻ sẽ duyệt xét hồ sơ của quý vị
 • Nếu chúng tôi chấp thuận hồ sơ Ngỏ Ý Muốn Tham Gia, quý vị sẽ được mời tiếp tục sang Bước 2: Phỏng Vấn
 • Không có lệ phí
 • Thời gian cứu xét có thể lên đến 6 tuần

 • Nhân viên của Bộ Giáo Dục và Giữ Trẻ sẽ tổ chức phỏng vấn tận mặt để thẩm định lý tưởng, khả năng của quý vị có thể điều hành một trường học hải ngoại, và các mục tiêu và kế hoạch của trường quý vị
 • Trong cuộc phỏng vấn này quý vị có thể nêu thắc mắc và hỏi thêm chi tiết về Chương Trình Trường Học Hải Ngoại của B.C.
 • Dựa trên việc thông tin với nhau, bộ sẽ đánh giá các câu trả lời của quý vị
 • Nếu bộ quyết định là quý vị có tiềm năng mở và điều hành thành công một trường học hải ngoại của B.C., quý vị có thể được mời tiếp tục sang Bước 3: Nộp Đơn
 • Đương đơn tự đài thọ tất cả chi phí di chuyển và ở trọ liên hệ cho mình
 • Thời gian cứu xét có thể lên đến 2 tuần

 • Nộp mẫu Đơn Mở Trường Học Hải Ngoại của B.C.
 • Nộp các văn kiện yểm trợ, gồm:
  • Kế hoạch thương mại cho trường học hải ngoại
  • Các bản kết toán tài chánh có giám định và dự đoán ngân sách
  • Các giấy phép của chính quyền địa phương
 • Bộ sẽ cứu xét hồ sơ nộp đơn của quý vị
 • Nếu hồ sơ nộp đơn của quý vị hội đủ tất cả các tiêu chuẩn cần thiết, quý vị có thể được mời tiếp tục sang Bước 4: Thanh Tra Hồ Sơ Nộp Đơn
 • Lệ phí nộp đơn
 • Thời gian cứu xét có thể lên đến 6 tuần

 • Một toán thanh tra được Bộ Giáo Dục và Giữ Trẻ bổ nhiệm sẽ thanh tra tại cơ sở trường học của quý vị
 • Nếu qua được bước thanh tra hồ sơ nộp đơn này, quý vị có thể được mời tiếp tục sang Bước 5: Trước Khi Chứng Nhận
 • Đương đơn phải đài thọ tất cả chi phí di chuyển và ở trọ liên hệ cho toán thanh tra 

 • Ký Thỏa Thuận Trước Khi Chứng Nhận có giá trị một năm với Bộ Giáo Dục
 • Trong năm đầu hoạt động, các trường trước khi chứng nhận có thể bắt đầu áp dụng chương trình học của B.C.
 • Một toán thanh tra do bộ bổ nhiệm mở cuộc thanh tra chứng nhận tại cơ sở trường học của quý vị
 • Bộ quyết định có chứng nhận trường học này hay không là dựa theo các đề nghị của toán thanh tra và trường có hội đủ các điều kiện nêu trong Thỏa Thuận Trước Khi Chứng Nhận hay không
 • Nếu hội đủ các điều kiện này, quý vị sẽ được mời tiếp tục sang Bước 6: Chứng Nhận
 • Trả lệ phí sử dụng chương trình học, lệ phí điều hành chương trình và ghi danh học sinh

 • Ký Thỏa Thuận Chứng Nhận có giá trị một năm với Bộ Giáo Dục và Giữ Trẻ. Muốn được tiếp tục chứng nhận, quý vị phải hội đủ các điều kiện trong Thỏa Thuận Chứng Nhận, gồm:
  •  Giữ vững uy tín với Bộ Giáo Dục và Giữ Trẻ B.C.
  •  Qua một kỳ thanh tra thường niên tại cơ sở
 • Trả tất cả lệ phí và chi phí hằng năm