BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Offshore – vi Students and parents – vi Find a B.C. offshore school – vi

Tìm một trường học hải ngoại của B.C.

Hero Image

Các trường được chứng nhận của B.C.

Học sinh ghi danh trong Chương Trình Giáo Dục Toàn Cầu B.C. tại một trường học hải ngoại do các giáo viên được chứng nhận của B.C. giảng dạy bằng tiếng Anh. Học sinh tốt nghiệp từ chương trình này được cấp Chứng Chỉ Tốt Nghiệp B.C. (Bằng Tốt Nghiệp Dogwood).
Bấm vào bản đồ bên dưới để vào bản đồ tương tác

 • Tên Trường
 • Địa Điểm
 • Sở Hữu Chủ/Nhà Điều Hành
 • Đại Diện Trường Học Hải Ngoại

 • Tên Trường
 • Địa Điểm
 • Sở Hữu Chủ/Nhà Điều Hành
 • Đại Diện Trường Học Hải Ngoại

 • Tên Trường
 • Địa Điểm
 • Sở Hữu Chủ/Nhà Điều Hành
 • Đại Diện Trường Học Hải Ngoại

 • Tên Trường
 • Địa Điểm
 • Sở Hữu Chủ/Nhà Điều Hành
 • Đại Diện Trường Học Hải Ngoại

 • Tên Trường
 • Địa Điểm
 • Sở Hữu Chủ/Nhà Điều Hành
 • Đại Diện Trường Học Hải Ngoại

 • Tên Trường
 • Địa Điểm
 • Sở Hữu Chủ/Nhà Điều Hành
 • Đại Diện Trường Học Hải Ngoại

 • Tên Trường
 • Địa Điểm
 • Sở Hữu Chủ/Nhà Điều Hành
 • Đại Diện Trường Học Hải Ngoại

 • Tên Trường
 • Địa Điểm
 • Sở Hữu Chủ/Nhà Điều Hành
 • Đại Diện Trường Học Hải Ngoại

 • Tên Trường
 • Địa Điểm
 • Sở Hữu Chủ/Nhà Điều Hành
 • Đại Diện Trường Học Hải Ngoại

 • Tên Trường
 • Địa Điểm
 • Sở Hữu Chủ/Nhà Điều Hành
 • Đại Diện Trường Học Hải Ngoại