BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Onshore – vi More about the B.C. experience – vi Diverse homestays – vi Homestay guidelines – vi

Các nguyên tắc hướng dẫn về homestay

Hero Image

B.C. đã soạn ra các nguyên tắc hướng dẫn để giải thích vai trò và trách nhiệm của các gia đình homestay, học sinh, và trường học.

Các nguyên tắc hướng dẫn được phiên dịch ra mười một ngôn ngữ để các bạn và cha mẹ của các bạn hiểu phải làm những gì nếu các bạn sống trong một nhà homestay.

Hãy đọc Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn về Homestay của B.C. để biết thêm chi tiết về các trách nhiệm và mong đợi chính trong thời gian ở homestay.

Hãy nhớ là gia đình homestay có thể là một nguồn thông tin và yểm trợ quan trọng. Thí dụ, nếu các bạn phải nhờ điều trị y tế thì có thể nên nhờ một người trong gia đình homestay đi theo các bạn.