BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Onshore – vi Enrolling in a B.C. school – vi Find a B.C. school – vi School districts – vi

Các Khu Học Chánh (Trường Công)

Hero Image

Tất cả các trường tại B.C. đều thuộc quyền kiểm soát của Bộ Giáo Dục và Giữ Trẻ B.C., với các nhà giáo dục tầm mức thế giới và một chương trình học hiện đại.

Đa số các trường từ mẫu giáo đến lớp 12 là trường công trong 60 khu học chánh của tỉnh bang này và học sinh thường trú tại B.C. có thể theo học miễn phí.

* Muốn xem tất cả chi tiết liên lạc với một khu học chánh công, xin chọn một khu học chánh từ bản đồ ở trên