BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Offshore – th Establish a B.C. offshore school – th Quality assurance – th

การประกันคุณภาพ

Hero Image
 • เจ้าของ/ ผู้ดำเนินการโรงเรียนนานาชาติในต่างประเทศจะต้อง
  ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล ทั้งจาก กระทรวงศึกษาธิการและการดูแลเด็กของบี.ซี.
  (กระทรวง)และหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นในการจัดตั้งและดำเนินการ
  โรงเรียนนานาชาติในต่างประเทศของบี.ซี.
 • เจ้าของ/ ผู้ดำเนินการโรงเรียนนานาชาติในต่างประเทศของบี.ซี.ได้ลงนาม
  ในข้อตกลงการรับรองประจำปีกับกระทรวง ถ้าโรงเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
  การรับรองอาจสูญเสียสถานะภาพ
 • โรงเรียนนานาชาติในต่างประเทศของบี.ซี.แต่ละแห่ง จะต้องส่งรายงานประจำปี
 • โรงเรียนนานาชาติในต่างประเทศของบี.ซี.แต่ละแห่ง จะต้องผ่านการตรวจสอบประจำปี
  อย่างเข้มงวดโดยทีมงานของบี.ซี.ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบ ซึ่งรายงาน
  การตรวจสอบจะถูกจัดพิมพ์ลงในเว็บไซต์ของกระทรวง
 • ข้อยกเว้นบางประการ ครูอาจารย์ที่ได้การรับรองของบี.ซี.เท่านั้น ที่อาจจะสอนที่
  โรงเรียนนานาชาติในต่างประเทศของบี.ซี.ได้
 • โรงเรียนนานาชาติในต่างประเทศแต่ละแห่ง
  จะมีตัวแทนทำหน้าที่ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับกระทรวง
  ผู้ประสานงานเหล่านี้จะคอยช่วยผู้ดำเนินการให้แน่ใจว่าโรงเรียนแต่ละแห่งมีคุณสมบัติ
  ตรงตามมาตรฐานและตามความคาดหวังของกระทรวง