BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Offshore – th Establish a B.C. offshore school – th

การจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ ในต่างประเทศของบี.ซี.

Hero Image

การประกันคุณภาพ

โปรแกรมโรงเรียนนานาชาติในต่างประเทศของ บี.ซี. มีมาตรการประกันคุณภาพและ
มาตรฐานเพื่อให้แน่ใจว่าโรงเรียนในโครงการนำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้
ระดับคุณภาพให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง

เรียนรู้เพิ่มเติม

ขั้นตอนการสมัคร

ถ้าคุณสนใจในการดำเนินงานโรงเรียนนานาชาติในต่างประเทศของบี.ซี. เราขอเชิญให้
คุณตรวจสอบเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ และติดต่อกระทรวงศึกษาธิการของบี.ซี. เพื่อสำรวจ
โอกาสเพิ่มเติมต่อไป

เรียนรู้เพิ่มเติม

หนังสือรับรอง

ค้นหาว่าผู้คนคิดอย่างไรเกี่ยวกับโปรแกรมโรงเรียนนานาชาติในต่างประเทศของบี.ซี.

เรียนรู้เพิ่มเติม

ติดต่อเรา

ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสต่างๆของโปรแกรมโรงเรียนนานาชาติในต่างประเทศของบี.ซี.

เรียนรู้เพิ่มเติม

Hero Image