BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Offshore – th BC’s Curriculum and assessment overview – th Graduation program – th

หลักสูตรการสำเร็จการศึกษา

Hero Image

เพื่อได้รับใบรับรองการสำเร็จการศึกษา (ประกาศนียบัตรด็อกวู้ด) นักเรียนจะต้องได้รับจำนวน
หน่วยกิตอย่างน้อย 80 หน่วยกิต และจะต้องผ่านการประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับจังหวัด
ในด้านคำนวณและการรู้หนังสือ จึงจะสำเร็จการศึกษา และ 80 หน่วยกิตที่กล่าวถึงมี ดังนี้

52 หน่วยกิตมาจากวิชาหลักที่ต้องเรียนดังต่อไปนี้:

  • Physical and Health Education 10 (4 หน่วยกิต)
  • Science 10 (4 หน่วยกิต) และ Science 11 or 12 (4 หน่วยกิต)
  • Social Studies 10 (4 หน่วยกิต) และ Social Studies 11 or 12 (4 หน่วยกิต)
  • Math 10 (4 หน่วยกิต) และ Math 11 or 12 (4 หน่วยกิต)
  • Language Arts 10, 11 และหลักสูตรที่กำหนด 12  วิชา

ต้องใช้  หน่วยกิตในแต่ละเกรด4 รวมทั้งหมด( หน่วยกิต12)

  • Arts Education 10, 11, or 12 และ/หรือ Applied Design, Skills, and Technologies 10, 11, or 12  (4 หน่วยกิต)
  • Career-Life Education (4 หน่วยกิต) และ Career-Life Connections (4 หน่วยกิต)

จะต้องมีหน่วยกิตของวิชาเลือกอย่างน้อย 28 หน่วยกิต

จะต้องมีหน่วยกิตของเกรด 12 อย่างน้อย 16 หน่วยกิต ซึ่งรวมถึง
วิชา Language Arts 12 และวิชา Career-Life Connections ด้วย

นอกจากนี้นักเรียนจะต้องผ่านการประเมินผลระดับจังหวัดทั้งสามครั้ง ดังนี้

  • Grade 10 Literacy Assessment
  • Grade 10 Numeracy Assessment และ
  • Grade 12 Literacy Assessment (เริ่มในปีการศึกษา 2021/2022)

ค้นหารายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับใบรับรองการสำเร็จการศึกษาของบี.ซี.