BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Offshore – th BC’s Curriculum and assessment overview – th Assessment – th

การประเมินผล

Hero Image

การประเมินผลในชั้นเรียน

การประเมินผลในชั้นเรียนเป็นแหล่งข้อมูลหลักในด้านการเรียนรู้ของนักเรียน
ซึ่งคำติชมจากการประเมินผลอย่างต่อเนื่องในห้องเรียนสามารถทำได้ทันทีและ
เป็นส่วนตัว ช่วยให้นักเรียนรู้ว่าตัวเองพัฒนาในด้านไหน และตั้งเป้าหมาย
การเรียนรู้ใหม่ๆ

การประเมินผลการสำเร็จการศึกษา

การประเมินผลการสำเร็จการศึกษาจะนำเสนอภาพรวมของผลการเรียนของนักเรียน
ในประเด็นหลักๆ และเมื่อเวลาผ่านไปจะสามารถช่วยในการตรวจสอบผลลัพธ์ที่สำคัญ
ของระบบการศึกษาของบี.ซี

การประเมินผลทักษะขั้นพื้นฐาน (FSA) ของบี.ซี. เป็นการประเมินทักษะการรู้หนังสือและ
การคำนวณของเกรด 4 และเกรด 7 เนื่องจาก FSA เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จในอนาคต
นักเรียนทุกคนจึงต้องเข้ารับการประเมินผล

การประเมินผลสำเร็จการศึกษาอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่

ตามข้อกำหนดการสำเร็จการศึกษา นักเรียนจะต้องผ่านการประเมินผลระดับจังหวัด
ทั้งหมดสามครั้ง การประเมินผลเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การสาธิตและการประยุกต์ใช้
ความสามารถในการคำนวณและการรู้หนังสือ