BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Offshore – pa Students and parents – pa Find a B.C. offshore school – pa

ਬੀ.ਸੀ. ਔਫਸ਼ੋਰ ਸਕੂਲ ਲੱਭੋ

Hero Image

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਰਟੀਫਾਇਡ (ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ) ਸਕੂਲ

ਕਿਸੇ ਔਫਸ਼ੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਬੀ.ਸੀ. ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (B.C. Global Education Program) ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ (ਡੌਗਵੁੱਡ ਡਿਪਲੋਮਾ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 • ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
 • ਲੋਕੇਸ਼ਨ (ਪਤਾ)
 • ਮਾਲਕ/ਓਪਰੇਟਰ
 • ਔਫਸ਼ੋਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ

 • ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
 • ਲੋਕੇਸ਼ਨ (ਪਤਾ)
 • ਮਾਲਕ/ਓਪਰੇਟਰ
 • ਔਫਸ਼ੋਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ

 • ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
 • ਲੋਕੇਸ਼ਨ (ਪਤਾ)
 • ਮਾਲਕ/ਓਪਰੇਟਰ
 • ਔਫਸ਼ੋਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ

 • ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
 • ਲੋਕੇਸ਼ਨ (ਪਤਾ)
 • ਮਾਲਕ/ਓਪਰੇਟਰ
 • ਔਫਸ਼ੋਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ

 • ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
 • ਲੋਕੇਸ਼ਨ (ਪਤਾ)
 • ਮਾਲਕ/ਓਪਰੇਟਰ
 • ਔਫਸ਼ੋਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ

 • ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
 • ਲੋਕੇਸ਼ਨ (ਪਤਾ)
 • ਮਾਲਕ/ਓਪਰੇਟਰ
 • ਔਫਸ਼ੋਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ

 • ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
 • ਲੋਕੇਸ਼ਨ (ਪਤਾ)
 • ਮਾਲਕ/ਓਪਰੇਟਰ
 • ਔਫਸ਼ੋਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ

 • ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
 • ਲੋਕੇਸ਼ਨ (ਪਤਾ)
 • ਮਾਲਕ/ਓਪਰੇਟਰ
 • ਔਫਸ਼ੋਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ

 • ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
 • ਲੋਕੇਸ਼ਨ (ਪਤਾ)
 • ਮਾਲਕ/ਓਪਰੇਟਰ
 • ਔਫਸ਼ੋਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ

 • ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
 • ਲੋਕੇਸ਼ਨ (ਪਤਾ)
 • ਮਾਲਕ/ਓਪਰੇਟਰ
 • ਔਫਸ਼ੋਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ