BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Onshore – fa Choose B.C. – fa Diverse program offerings – fa

ارائه‌ی برنامه‌های متنوع

Hero Image

توانمندی‌های محوری، آموزش‌های ضروری، همچنین سواد و مبانی حساب در قلب برنامه‌ی درسی بی سی قرارد دارند. هر سه مورد به یادگیری عمیق‌تر کمک می‌کنند.

توانمندی‌های محوری صلاحیت‌های تحصیلی در تمام حوزه‌های آموزشی را پی‌ریزی می‌کنند. این‌ها به شهروند تحصیل‌کرده مربوط هستند و از اینرو، کسب این توانمندی‌ها را برای همه‌ی دانش‌آموزان در حال تحصیل در این نظام ارج می‌نهیم.

برنامه‌ی آموزشی برای هر یک از حوزه‌ها شامل آموزش‌های اساسی برای دانش‌آموزان است که نماینده‌ی انتظارات جامعه از شهروند تحصیل‌کرده‌ی بی سی هستند. این برنامه‌ی آموزشی حول محور محتوا، مفاهیم، و مهارت‌های کلیدی و ایده‌های بزرگی شکل می‌گیرد که تفکر مترقی مورد نیاز دنیای امروز را پرورش می‌دهند.

سواد توانایی درک، واکاوی انتقادی، و خلق صورت‌های گوناگونی از ارتباط به منظور برآوردن هدف‌های شخص است. این شامل گونه‌های گفتاری، نوشتاری، دیداری، دیجیتال، و چندرسانه‌ای می‌شود.

حساب توانایی درک و کاربرد مفاهیم، فرایندها، و مهارت‌های محاسباتی برای حل مسائل در موقعیت‌های گوناگون است.

سواد و حساب پایه و اساس یادگیری هستند. با وجودی‌که به طور معمول با یادگیری زبان و ریاضیات مرتبط دانسته می‌شوند، سواد و حساب در برنامه‌ی درسی تمام حوزه‌های آموزشی در بی سی گنجانده شده‌اند.

تمام زمینه‌های یادگیری بر یک الگوی «بدان-انجام بده-بفهم» بنا شده‌اند که از یک رویکرد متمرکز بر مهارت (شایستگی) مبتنی بر مفهوم حمایت می‌کند.

سه عامل محتوا (بدان)، شایستگی‌های تحصیلی (انجام بده)، و ایده‌های بزرگ (بفهم) در کنار یکدیگر به یادگیری عمیق‌تر کمک می‌کنند.

برنامه آموزشی بی سی دو ویژگی را کنار هم می نشاند که اکثر آموزگاران قبول دارند که برای پروراندن یادگیری عمیق‌تر و انتقال پذیرتر در قرن ۲۱ ضروری است: رویکردی مفهوم-محور به یادگیری و تمرکز بر پرورش توانایی‌ها. این رویکردها یکدیگر را به دلیل تمرکز مشترکشان بر مشارکت پویای دانش آموزان تکمیل می کنند. یادگیری عمیق تر از طریق «انجام» حاصل می شود تا از طریق شنیدن یا خواندن غیرپویا. به همین ترتیب، هم یادگیری مفهوم-محور و هم توسعه توانایی ها، دانش آموزان را در تکالیف اصیلی مشارکت می دهد که یادگیری را با جهان واقعی مرتبط می سازد.