Trường học tại British Columbia thuộc trong số những trường giỏi nhất trên thế giới. Hãy khám phá trang này để tìm hiểu về trường học và cuộc sống hằng ngày của học sinh quốc tế.