Video về Homestay tại B.C.

*Video sẽ sớm có sẵn bằng tiếng việt

Hãy nghe ý kiến của các học sinh khác về việc sống trong một gia đình homestay thực sự như thế nào