Về Trường Học tại B.C.

Trẻ em tại B.C. thông thường bắt đầu đi học Mẫu Giáo lúc năm tuổi, và hoàn tất chương trình học khi tốt nghiệp sau khi học xong Lớp 12.

K-12 = Mẫu Giáo đến Lớp 12

Sau khi tốt nghiệp Lớp 12, học sinh có thể học tiếp tại một trường kỹ thuật, trường cao đẳng hoặc đại học tại B.C., Canada hoặc trên khắp thế giới.

Những Loại Trường tại B.C. (Công Lập và Độc Lập)

Các Trường của B.C. ở Ngoại Quốc

Chương Trình Học của B.C.

Các Chính Sách Chấm Điểm và Thời Gian Phúc Trình

Các Điều Kiện Tốt Nghiệp

Cần Bao Lâu để Tốt Nghiệp?

Các Điều Kiện về Anh Ngữ

Các Sinh Hoạt Ngoại Khóa