Trường Đại Học và Cao Đẳng tại B.C.

library2Mỗi năm có hơn 100,000 học sinh quốc tế chọn theo học tại các trường tiểu học, trung học, hậu trung học và cao học tại B.C.

Có 25 viện hậu trung học tại B.C. với 11 viện đại học, 11 trường cao đẳng, và ba viện giáo dục.

Nhiều viện hậu trung học cũng hoạt động tại B.C. Viện giáo dục và chương trình các bạn chọn sẽ tùy theo các mục tiêu về nghề nghiệp, lãnh vực thích học, và kinh nghiệm giáo dục và nghề nghiệp trước đây của các bạn.