Những Người Liên Lạc Khẩn Cấp

Nếu các bạn đang gặp nguy hiểm tức thời hoặc đang ở trong tình trạng khẩn cấp, hãy gọi số 9-1-1.

Cảnh Sát / Cứu Hỏa / Xe Cứu Thương

Lãnh Sự

Đường Dây Điện Thoại Giúp Trẻ

Các Nguồn Trợ Giúp về Sức Khỏe Tâm Thần