Ma Túy & Rượu

NoalcoholVETại B.C., tuổi uống (rượu) hợp pháp là 19. Vị thành niên (dưới 19 tuổi) không được phép mua rượu và không được vào quán rượu hoặc câu lạc bộ no có bán rượu. Người lớn cũng không được phép mua rượu cho vị thành niên.

Học sinh quốc tế nào uống rượu hoặc sử dụng ma túy bất hợp pháp có thể bị trục xuất khỏi chương trình và trả lại quê nhà ngay lập tức. Các học sinh đó cũng có thể bị truy tố hình sự.

Tuổi mua thuốc lá hợp pháp tại B.C. cũng là 19 tuổi.