Lái Xe

4-3718Tuổi lái xe hợp pháp tại B.C. là 16 tuổi.

Tuy nhiên, nhiều khu học chánh và trường độc lập có thể không cho phép học sinh theo học các chương trình của họ lái xe.

Học sinh quốc tế nên hỏi khu học chánh hoặc trường độc lập của mình về chính sách lái xe.

Nếu các bạn được phép lái xe và có Bằng LáiXe B.C., hãy tuân hành các điều luật đi đường và các hướng dẫn về an toàn này.