Học Sinh Trường Công

students5Thắc Mắc:

Nếu các bạn đã ghi danh đi học hoặc đang xét đến việc ghi danh theo học tại một trường công ở B.C., hãy nêu các thắc mắc cụ thể, kể cả các thắc mắc liên quan đến homestay, với Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế của khu học chánh.

 

Thêm Chi Tiết:

Hội Giáo Dục Trường Công Quốc Tế (IPSEA) là một tổ chức đại diện cho nhiều khu học chánh công có các chương trình giáo dục quốc tế và có thể là một nơi lý tưởng để tìm thêm chi tiết cho những người đang xét đến việc theo học tại một trường ở B.C.

Có thể tìm tin tức về chương trình giáo dục quốc tế của mỗi khu học chánh trên website của họ, bằng cách sử dụng bản đồ sau đây:

BC Regions Map