Học Bổng cho Học Sinh Quốc Tế

Học sinh có thể hội đủ điều kiện được cấp học bổng để giúp thêm trong khi học.

Hãy đến website của Bộ Giáo Dục B.C. để biết tin tức về các Học Bổng Giáo Dục Quốc Tế của B.C.

Có thể có các học bổng khác dành cho học sinh quốc tế qua một khu học chánh hoặc trường độc lập. Các bạn nên hỏi trực tiếp khu học chánh hoặc trường độc lập đó.