Hẹn Hò

laughLuật Canada hoặc British Columbia không kiểm soát những chuyện quen biết hẹn hò giữa những người trẻ (dưới 18 tuổi).

Những trường hợp quen biết có sinh hoạt tình dục thì có kiểm soát. Nếu một người từ 16 tuổi trở xuống, và hai người chênh lệnh nhau từ 5 tuổi trổ lên, thì mối liên hệ có thể là bất hợp pháp.

Hãy đọc Các Thắc Mắc Thường Gặp về tuổi ưng thuận hợp pháp của Chính Phủ Liên Bang Canada.

Học sinh quốc tế cũng nên biết rằng phong tục hẹn hò và liên hệ tại B.C. có thể có những kỳ vọng khác với những gì họ đã quen ở xứ họ.