Giấy Phép Du Học

Giấy phép du học là do Chính Quyền Liên Bang Canada cấp, không phải do tỉnh bang cấp.

Sau đây là tin tức chính thức về cách xin giấy phép du học. Sau đây là một số hướng dẫn về cách tránh làm chậm trễ tiến trình cứu xét giấy phép du học của quý vị.

Khi xin lại/gia hạn giấy phép du học của các bạn, hãy chắc chắn là có chữ ký của người trông nom/giám hộ của các bạn (thường là giám đốc ban giáo dục quốc tế hoặc hiệu trưởng tại trường hoặc khu học chánh của các bạn).