Đơn Xin Học và Nhận Vào Học

Nhân viên cố vấn văn hóa hoặc học sinh quốc tế ở trường các bạn có thể thông tin về việc theo học một viện hậu trung học tại B.C., và có thể giúp các bạn về thủ tục nộp đơn và nhận vào học.

Xin đến website này để biết tin tức về các viện hậu trung học của B.C., và các điều kiện nhận vào học.

Nếu các bạn đã sẵn sàng nộp đơn vào một viện hậu trung học tại B.C., hãy đến trang này.