Cấm Vũ Khí, Ma Túy, và Rượu trong và Xung Quanh Trường

buildingTrường học không cho phép đem vũ khí, rượu, hoặc ma túy bất hợp pháp vào khuôn viên nhà trường. Có thể đem theo thuốc tây do bác sĩ của các bạn kê toa.

Nhà trường xem trọng vấn đề an toàn học sinh. Không bao giờ được phép đem vũ khí, ma túy bất hợp pháp hoặc rượu vào khuôn viên nhà trường hoặc đến những buổi sinh hoạt do nhà trường bảo trợ (chẳng hạn như những buổi khiêu vũ ở trường).

Bất cứ học sinh nào vi phạm chính sách này sẽ bị áp dụng biện pháp kỷ luật, kể cả bị đuổi về nước mà cha mẹ phải trả phí tổn.