Các Trường của B.C. ở Ngoại Quốc

offshore-schools-map-2015_16Các Trường ở Ngoại Quốc Được B.C. Chứng Nhận cung cấp Chương Trình Học của B.C. cho các trường ở ngoài tỉnh bang này và Canada. Hiện có 45 Các Trường ở Ngoại Quốc Được B.C. Chứng Nhận tại 8 quốc gia khác nhau (Trung Quốc, Colombia, Ai Cập, Pháp, Nhật, Triều Tiên, Qatar và Thái Lan), có khoảng 12,000 học sinh ghi danh theo học.

Bộ Giáo Dục chứng nhận, thanh tra và kiểm soát Các Trường ở Ngoại Quốc, bảo đảm các trường này hội đủ các tiêu chuẩn giáo dục của B.C. Chương Trình Trường ở Ngoại Quốc giúp đạt được các mục tiêu Sách Lược Giáo Dục Quốc Tế của B.C. bằng cách tạo những con đường yểm trợ cho học sinh quốc tế đang nghĩ đến việc đến B.C. để du học, sinh sống và có thể làm việc tại đây.

Tỉnh bang dự liệu sẽ mở rộng thêm Chương Trình Trường ở Ngoại Quốc, vì Bộ Giáo Dục nhận được đơn mỗi năm từ những cơ sở hợp tác giáo dục mới muốn được nhìn nhận trên trường quốc tế là trường được B.C. chứng nhận.

Muốn biết thêm chi tiết về Các Trường ở Ngoại Quốc của B.C., hãy ghé website của Bộ Giáo Dục.