Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn Homestay

B.C. đã soạn các nguyên tắc hướng dẫn về vai trò và trách nhiệm của các gia đình homestay, học sinh và trường học.

Các nguyên tắc hướng dẫn này được dịch sang bảy ngôn ngữ để các bạn và cha mẹ các bạn có thể hiểu rõ về việc các bạn sống trong một nhà homestay.

Hãy đọc các Nguyên Tắc Hướng Dẫn Homestay tại B.C. để biết thêm chi tiết về các trách nhiệm chính và kỳ vọng trong khi sống trong một nhà homestay.

Hãy nhớ là gia đình homestay của các bạn có thể là một nguồn thông tin và yểm trợ quan trọng. Thí dụ, nếu các bạn phải nhờ điều trị y tế thì có thể nhờ một người trong gia đình homestay đi với các bạn.