Các Mức Xếp Hạng Giáo Dục của B.C.

Tổ chức Conference Board of Canada xếp hạng B.C. có hệ thống giáo dục xuất sắc nhất trong nước vào năm 2014.

British Columbia thuộc trong số những nơi có học sinh xuất sắc nhất toàn cầu theo Chương Trình Thẩm Định Học Sinh Quốc Tế (PISA) do Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế (OECD) điều hành.

Hãy đọc thêm về Hiệu Năng của B.C. trong PISA 2012, vốn được xếp hạng trong số những nơi xuất sắc nhất trên thế giới.

PISA được tổ chức 3 năm một lần. Lần tổ chức trước là năm 2015, và kết quả được dự liệu công bố trong năm 2016/2017.