Các Gia Đình Homestay Đa Dạng tại B.C.

Là “gia đình Canada” mới của các bạn, gia đình homestay giữ một vai trò quan trọng trong kinh nghiệm của học sinh quốc tế.

Cũng như có nhiều nền văn hóa và dân tộc khác nhau tạo thành xã hội tại B.C., có nhiều loại gia đình khác nhau cho học sinh quốc tế ở trọ.

Một số là thuộc các sắc tộc khác nhau (chẳng hạn như người Canada gốc Ấn, người Canada gốc Pháp, người Canada gốc Hoa), và một số là các gia đình không truyền thống.

Phối hợp viên homestay ở trường các bạn sẽ làm việc với các bạn khi các bạn tìm hiểu về gia đình homestay của mình.