Các Điều Kiện Tốt Nghiệp

Khi các bạn tốt nghiệp từ một trường trung học tại B.C., các bạn được cấp một Chứng Chỉ Tốt Nghiệp của B.C., còn được gọi là “Bằng Tốt Nghiệp Dogwood”.

Trường các bạn sẽ giúp các bạn hoạch định để hoàn tất chương trình để tốt nghiệp, bảo đảm cho các bạn hoàn tất tất cả những lớp cần thiết để tốt nghiệp.