Các Điều Kiện Tổng Quát về Anh Ngữ để Nhận Vào Học

Y4Không có điều kiện tiêu chuẩn nào về Anh Ngữ cho tất cả các viện hậu trung học tại B.C. Mỗi viện hậu trung học nói chung đều ấn định điều kiện Anh ngữ của riêng họ.

Các bạn nên xem website này để tìm viện hậu trung học các bạn muốn nộp đơn xin học hoặc hỏi nhân viên cố vấn văn hóa hoặc học sinh quốc tế ở trường các bạn.