TÌM TRƯỜNG

Hầu hết các trường Mẫu Giáo đến lớp 12 (K-12) tại B.C. là trường công trong số 60 khu học chánh của tỉnh bang. Học sinh thường trú tại B.C. theo học các trường này miễn phí.

PublicSchool

Một số gia đình tại B.C. muốn cho con theo học các trường độc lập (hoặc trường tư) hơn. Trường độc lập có thể tính học phí với học sinh sống tại B.C., có dạy các chương trình tôn giáo hoặc áp dụng các phương pháp giảng dạy khác phương pháp giảng dạy trong trường công.

PrivateSchool