เกี่ยวกับโรงเรียนในบี.ซี.

โดยทั่วๆไปเด็กๆในบี.ซี.จะเริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาลเมื่ออายุห้าขวบและสำเร็จการศึกษาเมื่อพวกเขาจบเกรด 12

จากชั้น เค-12 คือ จากชั้นอนุบาล ถึง เกรด 12

หลังจากสำเร็จการศึกษาในเกรด 12 แล้วนักเรียนสามารถศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิค, วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยในบี.ซี. หรือภายใน ประเทศแคนาดาหรือศึกษาต่อที่อื่นๆได้ทั่วโลก

ประเภทของโรงเรียนในบี.ซี. (รัฐบาลและเอกชน)

โรงเรียนนอกฝั่งบี.ซี.

หลักสูตรของบี.ซี.

นโยบายการตัดเกรด และระยะเวลารายงานผลการศึกษา

กฎเกณฑ์ของการสำเร็จการศึกษา

ระยะเวลาที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษา

กฎเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษ

กิจกรรมนอกหลักสูตร