ข้อกำหนดการเข้าชั้นเรียน

classroomทางโรงเรียนคาดหวังให้คุณเข้าเรียนทุกคาบวิชา หากคุณไม่สามารถมาโรงเรียนได้ คุณจำเป็นต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบ

ไม่สนับสนุนให้ลาหยุดเพิ่มขึ้นจากช่วงวันหยุดพักผ่อน หรือขาดเรียนมากขึ้นในช่วงโรงเรียนเปิดเทอม หากขาดเรียนเพิ่มขึ้นควรบอกให้อาจารย์ของคุณทราบ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำการบ้านทั้งหมดให้เสร็จในช่วงที่ขาดเรียน