การห้ามพกพาอาวุธ ยาเสพย์ติด และเครื่องดื่มมึนเมาในโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน

building

โรงเรียนห้ามพกพาอาวุธ เครื่องดื่มมึนเมา และยาเสพย์ติดเข้ามาในเขตโรงเรียน

แต่อนุญาตให้พกยาที่สั่งจ่ายโดยแพทย์

โรงเรียนยึดถือความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ห้ามพกพาอาวุธ ยาเสพย์ติด หรือเครื่องดื่มมึนเมาเข้ามาในเขตโรงเรียน หรือ ในกิจกรรมที่โรงเรียนเป็นผู้จัด (เช่นงานเต้นรำของโรงเรียน)

นักเรียนผู้ใดที่ฝ่าฝืนนโยบายของโรงเรียน จะได้รับการลงโทษ รวมถึงถูกส่งกลับประเทศของคุณโดยใช้เงินค่าใช้จ่ายของพ่อแม่คุณ