กฏเกณฑ์การรับเข้าของการใช้ภาษาอังกฤษ

Y4ไม่มีมาตรฐานกลางสำหรับหลักเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับสถาบันระดับอุดมศึกษา ในบี.ซี.แต่ละสถาบันจะกำหนดเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง

ควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่คุณอยากสมัครเข้าเรียนต่อ หรือตรวจสอบกับที่ปรึกษาวิชาการของโรงเรียน หรือที่ปรึกษาสำหรับนักเรียนนานาชาติ