ค้นหาโรงเรียน

ส่วนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลถึงเกรด12 ในบี.ซี. เป็น    โรงเรียนของรัฐซึ่งตั้งอยู่ภายใน 60 โรงเรียนเขตการศึกษาของมลฑล นักเรียนที่อาศัยอยู่อย่างถาวรในบี.ซี.สามารถ เข้าเรียนในโรงเรียนเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

PublicSchool

บางครอบครัวของบี.ซี. อยากให้บุตรหลานของตนเข้าโรงเรียนอิสระ (หรือเอกชน) โรงเรียนเอกชนอาจเรียกเก็บค่าเล่าเรียนการสอนกับนักเรียนที่อยู่ในบี.ซี. สอนหลักสูตรทางศาสนาหรือใช้วิธีการสอนที่แตกต่างจากโรงเรียนของรัฐบาล

PrivateSchool